Întrebări frecvente

1. Ce trebuie făcut înainte de a achiziționa un teren?

Răspuns :

-recomandăm solicitarea  unui certificat de informare pentru a cunoaște condițiile juridice/economice/tehnice de construire în zonă, recomandate în studiile de urbanism aprobate recent;

– se solicită  studiul geotehnic dacă proprietarul terenului îl deține/dacă nu, se va comanda de către potențialul cumpărător,

– se face ridicare topometrică (in cazuri de denivelări semnificative) cu stabilirea  vecinătăților,  trasee de eventuale rețele existente pe amplasament și care, practic,  trebuiesc deviate pe cheltuiala investitorului

-verificarea situației și statutului juridic al terenului/lotului – extrasul de carte funciara actualizata (solicitat pe luna în curs)

2. Ce, cit și cum se poate construi pe teren?

Răspuns :

– reglementările urbanistice ale zonei de încadrare stabilesc procentul maxim de ocupare, regimul de înălțime maxim admis, retragerile fata de vecinătăți și aliniamentul stradal, accese și parcări auto necesare;

– orice modificare de funcțiune, regim de înălțime, aliniere, etc se poate solicita prin întocmirea unei documentații suplimentare, premergătoare autorizației de construire, respectiv PUD (plan urbanistic de detaliu) sau PUZ (plan urbanistic zonal); acestea se vor întocmi  NUMAI de către un proiectant atestat RUR (arhitect /urbanist), costul documentației este distinct fata de cel pentru proiectul tehnic propriu-zis

3. În ce condiții se poate extinde o construcție existenta?

Răspuns :

– în funcție de indicatorii urbanistici existenți, imobilul se poate extinde pe orizontala și/sau pe verticala;

– în anumite situații , se  recomanda reconfigurarea construcției prin lucrări de demolare parțiala, consolidarea structurii menținute și extinderea printr-o structura noua ;

– în toate cazurile menționate este NECESARA întocmirea in prealabil a  expertizei tehnice a clădirii existente de către un structurist atestat MLPAT

4. Care sunt fazele obținerii Autorizației de construire?

Răspuns :

– întocmire și obținere  CU (certificat de urbanism)

– obținere avize , acorduri, copie legalizata după act proprietate

– întocmire studiu geotehnic

– întocmire documentație tehnica pentru obținerea Autorizației de construire (DTAC);

Valabilitatea autorizației este menționata, timp în care se înscrie declararea începerii lucrărilor; odată expirata perioada menționata, autorizația își pierde valabilitatea; la fel si avizele obtinute, deci documentatia se va relua de la Certificatul de urbanism

5. Care sunt etapele construirii?

Răspuns :

– după obținerea Autorizației de Construire, se angajează un diriginte de șantier și un RTE (responsabil lucrări tehnice de execuție); se fac anunțuri pentru începerea lucrărilor la Primărie și la Inspecția de stat, se respecta programul de urmărire și control pe faze de execuție;

– după încheierea execuției, se face recepția finala în baza cărții tehnice, a proceselor verbale pe faze de execuție, a memoriului tehnic de recepție întocmit de către proiectanții inițiali.

Menționam ca durata lucrărilor trebuie sa se încadreze în limita menționata în Autorizația de construire, începând cu data de la care s-a declarat începerea șantierului.